Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Entertainment B.V., ingeschreven in de daartoe door de Kamer van Koophandelgehouden registers onder Kvk nummer 70120609 gevestigd en kantoorhoudende te Diemen aan de Dalsteindreef 4037, 1112 XJ Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, worden gehanteerd door MUMEGO/Singer Entertainment, handelend onder de naam MUMEGO, en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en MUMEGO, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is uitgesloten of is beperkt door de toepasselijke wetgeving, regelgeving of schriftelijke overeenkomst.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die MUMEGO via het Platform in staat is te leveren ten behoeve van de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein van dansen, yoga, gezondheid, conditie en welzijn. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van MUMEGO afneemt. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en MUMEGO met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform. g) Platform: het interactieve videoplatform van MUMEGO dat onder andere toegankelijk is via www.mumego.com en de MUMEGO app via welke MUMEGO haar Diensten aanbiedt.

AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen van MUMEGO zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van MUMEGO af te nemen. Het feit dat Diensten op enig tijdstip door MUMEGO worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze Diensten te allen tijde worden aangeboden. MUMEGO is gerecht het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden MUMEGO niet en de Klant kan geen rechten ontlenen aan dergelijke kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.

OVEREENKOMST, DIENSTEN
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en MUMEGO de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn. Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en MUMEGO tot stand. MUMEGO is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

HERROEPINGSRECHT
Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. MUMEGO mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant MUMEGO een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door MUMEGO is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Klant aan MUMEGO moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT
Indien de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant MUMEGO hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.

PRIJS EN BETALING
De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen. Betaling door de Klant dient via iDEAL, PayPal of creditcard te geschieden, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ACCOUNT EN VEILIGHEID De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant onverwijld te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant onverwijld te worden aangevuld. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens. De Klant dient MUMEGO onverwijld op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

GEBRUIK VAN HET PLATFORM
Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast. Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden te gebruiken.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM
MUMEGO streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Ten behoeve van onderhoud kan MUMEGO delen van het Platform buiten gebruik stellen. MUMEGO zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan de Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet van MUMEGO kan worden gevergd.

DERDE PARTIJEN
Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
MUMEGO is gerechtigd de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Ten minste een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst van kracht worden: a) stelt MUMEGO de Klant op genoegzame wijze op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en); b) biedt MUMEGO de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

AANSPRAKELIJKHEID KLANT
De Klant is aansprakelijk voor schade van MUMEGO die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van MUMEGO die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de kant van de Klant. De Klant vrijwaart MUMEGO van aanspraken van derden op vergoeding van schade die zij hebben geleden als gevolg van het gebruik dat de Klant van het Platform maakt en de Diensten die de Klant afneemt.

AANSPRAKELIJKHEID MUMEGO
Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van MUMEGO die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten. MUMEGO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden. MUMEGO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook. MUMEGO is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is MUMEGO niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij. De aansprakelijkheid van MUMEGO is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van MUMEGO in voorkomend geval uitkeert.

OVERMACHT
De Klant en MUMEGO zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij MUMEGO , tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van MUMEGO, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.

OVERDRACHT VAN RECHTEN
De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MUMEGO is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant. ONGELDIGE BEPALINGEN Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Privacy Statement

1. INLEIDING

LEES ALLE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VÓÓR DE SITE GEBRUIKT.

Als u een Site gebruikt, of een vakje of een koppeling aanklikt met de vermelding dat u deze voorwaarden aanvaardt of zich akkoord verklaart, betekent dit dat u zich zult houden aan gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Sites niet gebruiken.

ALS U EEN OUDER OF VOOGD BENT EN U GEEFT UW KIND TOESTEMMING ZICH TE REGISTREREN OP EEN VAN DE SITES, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES.

Merk op dat specifieke voorwaarden gelden voor bepaalde diensten op de Sites, bijvoorbeeld voorwaarden voor bepaalde wedstrijden of andere toepassingen en activiteiten. Deze voorwaarden worden gecommuniceerd bij de betreffende dienst. Dergelijke voorwaarden gelden als aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden en bij eventuele tegenstrijdigheden hebben ze voorrang op deze gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden een redelijke en waardevolle tegenprestatie vertegenwoordigen, de ontvangst en geschiktheid waarvan hierbij door u bevestigd wordt. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat in deze tegenprestatie uw gebruik van de Sites en ontvangst van de beschikbare inhoud, toepassingen, materiaal en informatie die beschikbaar zijn op of via de Sites zijn begrepen, alsmede de mogelijkheid dat wij uw Inzendingen kunnen gebruiken of publiceren (zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) en de mogelijkheid om uw Inzendingen te gebruiken of openbaar te maken ten behoeve van reclame en promotie.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TOEGANG KLIK OM DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN VOOR TOEGANG TOT EEN SITE VIA EEN MOBIEL APPARAAT

Bij mobiele toegang worden kosten in rekening gebracht, onder meer voor dataverkeer.

KLIK OP DE ONDERSTAANDE KOPPELINGEN OM BIJKOMENDE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN 2. HET GEBRUIK VAN DE SITES EN CONTENT

De Sites dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de Sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die onrechtmatig of schadelijk is voor ons of een andere persoon of rechtspersoon, zulks naar ons uitsluitend oordeel. Alle informatie, materiaal, functies en andere inhoud en toepassingen (inclusief Inzendingen, zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) (“Content”) opgenomen op de Sites zijn ons auteursrechtelijke eigendom of het auteursrechtelijke eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en vormgeving zijn ons eigendom en/of van onze licentiegevers of licentiehouders. Wij kunnen de Sites wijzigen of de Content of toepassingen verwijderen op ieder ogenblik, op iedere wijze, om welke reden dan ook. Tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard, mag niets uit de Content van de Sites worden gebruikt voor andere doeleinden dan als onderdeel van de Site, noch worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of op andere wijze geëxploiteerd, tenzij wanneer een Site geconfigureerd is om de download van bepaalde Content mogelijk te maken: in dat geval mag u één kopie van de betreffende Content kopiëren naar één computer of mobiel toestel (indien van toepassing) voor uw persoonlijk, niet-commercieel eigen gebruik, op voorwaarde dat u (a) alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt, (b) geen wijzigingen aanbrengt aan, niet verhuurt, uitleent, verkoopt, beschikbaar maakt, kopieert (tenzij om één kopie te maken voor back-up doeleinden), en geen afgeleide werken maakt op basis van een Site of de Content, in zijn geheel of een deel ervan, en (c) de Content niet gebruikt op een wijze die een verband suggereert met een van onze producten, diensten of merken. Ieder zakelijk gebruik, “re-mailing” of geautomatiseerd gebruik met hoog volume van de Sites of verplaatsen van enig onderdeel van de Content naar een andere computer of mobiel toestel is verboden. Indien wij downloads of software aanbieden op een Site en u dergelijke software downloadt, worden de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen opgenomen in, of gecreëerd door de software, etc etc......

Cookies

1. INLEIDING

LEES ALLE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VÓÓR DE SITE GEBRUIKT.

Als u een Site gebruikt, of een vakje of een koppeling aanklikt met de vermelding dat u deze voorwaarden aanvaardt of zich akkoord verklaart, betekent dit dat u zich zult houden aan gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Sites niet gebruiken.

ALS U EEN OUDER OF VOOGD BENT EN U GEEFT UW KIND TOESTEMMING ZICH TE REGISTREREN OP EEN VAN DE SITES, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES.

Merk op dat specifieke voorwaarden gelden voor bepaalde diensten op de Sites, bijvoorbeeld voorwaarden voor bepaalde wedstrijden of andere toepassingen en activiteiten. Deze voorwaarden worden gecommuniceerd bij de betreffende dienst. Dergelijke voorwaarden gelden als aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden en bij eventuele tegenstrijdigheden hebben ze voorrang op deze gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden een redelijke en waardevolle tegenprestatie vertegenwoordigen, de ontvangst en geschiktheid waarvan hierbij door u bevestigd wordt. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat in deze tegenprestatie uw gebruik van de Sites en ontvangst van de beschikbare inhoud, toepassingen, materiaal en informatie die beschikbaar zijn op of via de Sites zijn begrepen, alsmede de mogelijkheid dat wij uw Inzendingen kunnen gebruiken of publiceren (zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) en de mogelijkheid om uw Inzendingen te gebruiken of openbaar te maken ten behoeve van reclame en promotie.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TOEGANG KLIK OM DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN VOOR TOEGANG TOT EEN SITE VIA EEN MOBIEL APPARAAT

Bij mobiele toegang worden kosten in rekening gebracht, onder meer voor dataverkeer.

KLIK OP DE ONDERSTAANDE KOPPELINGEN OM BIJKOMENDE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN 2. HET GEBRUIK VAN DE SITES EN CONTENT

De Sites dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de Sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die onrechtmatig of schadelijk is voor ons of een andere persoon of rechtspersoon, zulks naar ons uitsluitend oordeel. Alle informatie, materiaal, functies en andere inhoud en toepassingen (inclusief Inzendingen, zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) (“Content”) opgenomen op de Sites zijn ons auteursrechtelijke eigendom of het auteursrechtelijke eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en vormgeving zijn ons eigendom en/of van onze licentiegevers of licentiehouders. Wij kunnen de Sites wijzigen of de Content of toepassingen verwijderen op ieder ogenblik, op iedere wijze, om welke reden dan ook. Tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard, mag niets uit de Content van de Sites worden gebruikt voor andere doeleinden dan als onderdeel van de Site, noch worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of op andere wijze geëxploiteerd, tenzij wanneer een Site geconfigureerd is om de download van bepaalde Content mogelijk te maken: in dat geval mag u één kopie van de betreffende Content kopiëren naar één computer of mobiel toestel (indien van toepassing) voor uw persoonlijk, niet-commercieel eigen gebruik, op voorwaarde dat u (a) alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt, (b) geen wijzigingen aanbrengt aan, niet verhuurt, uitleent, verkoopt, beschikbaar maakt, kopieert (tenzij om één kopie te maken voor back-up doeleinden), en geen afgeleide werken maakt op basis van een Site of de Content, in zijn geheel of een deel ervan, en (c) de Content niet gebruikt op een wijze die een verband suggereert met een van onze producten, diensten of merken. Ieder zakelijk gebruik, “re-mailing” of geautomatiseerd gebruik met hoog volume van de Sites of verplaatsen van enig onderdeel van de Content naar een andere computer of mobiel toestel is verboden. Indien wij downloads of software aanbieden op een Site en u dergelijke software downloadt, worden de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen opgenomen in, of gecreëerd door de software, etc etc......